Zorgcentrum Bethanië – Ede

Coresta heeft Stichting Hervormde Wooncentra Ede te Ede ondersteund bij het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen op hun locatie. Eén van de eerste stappen bestond uit de ondersteuning bij het samenstellen van het programma en het opstellen van een haalbaarheidsstudie. Vervolgens is er in samenwerking met een stedenbouwkundige een haalbaar masterplan opgesteld. Door middel van onder andere bijeenkomsten in de buurt is het masterplan verder uitgekristalliseerd tot een masterplan dat goed in de buurt en in de strategie van Stichting Hervormde Wooncentra Ede past.

Gemeentelijke procedures
Gedurende het optimaliseren van het masterplan is er nauw contact geweest met Gemeente Ede om zodoende al vroeg duidelijk te krijgen of het nieuwbouwplan in lijn ligt met de stedenbouwkundige visie van de gemeente. Daarnaast was een bestemmingsplanwijziging benodigd. Tevens zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de aankoop van gemeentegrond. Het nauwe contact met de gemeente heeft geleid tot het sneller en efficiënter bewandelen van gemeentelijke procedures.

Onderhandeling met banken en Waarborgfonds
Ook heeft Coresta gedurende de planvorming de financiële haalbaarheid gemonitord. Dit alles heeft geleid tot een solide nieuwbouwplan van ca. € 25 miljoen. Coresta heeft de businesscase voor de financieringsaanvraag uitgewerkt en Stichting Hervormde Wooncentra Ede ondersteund in de onderhandelingen met banken en Waarborgfonds. In november 2010 zijn de bestekstukken afgerond. De aanbesteding heeft in december plaatsgevonden.

De realisatie vindt plaats in meerdere fases. De nieuwbouw is namelijk deels gesitueerd op de huidige locatie. De huidige locatie blijft voor het merendeel in bedrijf tijdens de eerste fases van de realisatie. De uitvoering is in het eerste kwartaal van 2011 gestart met de sloop van een deel van de huidige huisvesting, het bouwrijp maken van de eerste fase en het plaatsen van de tijdelijke huisvesting. In april 2011 is aangevangen met de realisatie van de eerste fase. De oplevering van blok 3 &4 en blok 1 heeft in april 2012 respectievelijk november 2012 plaatsgevonden. De laatste fase (blok 2) is in januari 2013 gestart waarbij men is begonnen met de sloopwerkzaamheden van de bestaande huisvesting, om vervolgens de laatste fase van de nieuwe huisvesting te kunnen realiseren. De verwachte oplevering is medio januari 2014 waarmee de totale uitvoeringsperiode bijna 3 jaar bedraagt.